DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI THEO LOẠI GIẤY ĐĂNG KÝ
10/05/2023 1.825 lượt xem
Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN: Đổi mới phương pháp và hình thức vận động viện trợ Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN: Đổi mới phương pháp và hình thức vận động viện trợ
04/05/2024
Trong năm 2024, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiến hành đổi mới phương pháp và hình thức vận động viện trợ, đa dạng hóa đối tác vận động viện trợ và vận động chính trị.
COMINGO sẽ đồng hành, hỗ trợ hiệu quả cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài COMINGO sẽ đồng hành, hỗ trợ hiệu quả cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
10/05/2023
“Trong quá trình hoạt động, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) khi có vướng mắc, khó khăn có thể trao đổi trực tiếp với đơn vị đầu mối là Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM), ...