“Tổ chức phi chính phủ nước ngoài là những đại sứ giúp quảng bá hình ảnh Việt Nam”