Bộ hướng dẫn thủ tục hành chính cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

1. Quy trình đăng ký – gia hạn GĐK

2. Thủ tục dừng hoạt động

3. Quy trình tiếp nhận viện trợ PCPNN (Theo NĐ 80)

4. Thủ tục Giấy phép LĐ

5. Thủ tục nhập, xuất cảnh cho các TCPCPNN tại Việt Nam

6. Thủ tục con dấu

7. Quy trình tổ chức hội nghị – hội thảo QT