Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (The Vietnam Union of Friendship Organizations – VUFO) là tổ chức chính trị – xã hội chuyên trách về công tác vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân đấu tranh cho hoà bình và phát triển, mở rộng quan hệ đoàn kết, hữu nghị, thúc đẩy hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Địa chỉ: 105A, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

 


ĐIỀU LỆ LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ VIỆT NAM

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 430/QĐ – BNV ngày 21 tháng 4 năm 2014
của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Tên gọi, biểu tượng
1. Tên tiếng Việt: Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
2. Tên viết tắt: Liên hiệp Hữu nghị (LHHN).
3. Tên tiếng Anh: Vietnam Union of Friendship Organizations.
4. Tên tiếng Anh viết tắt: VUFO.
5. Biểu tượng:

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam (sau đây viết tắt là Liên hiệp) là tổ chức chính trị – xã hội chuyên trách về đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân; hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước theo quy định của pháp luật; là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có vai trò làm đầu mối phối hợp trong một số hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác phi chính phủ nước ngoài.
Ngày 17/11/1950 là Ngày Truyền thống của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở

1. Liên hiệp có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt.
2. Trụ sở của Liên hiệp đặt tại số 105A, Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Điều 4. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động

1. Liên hiệp hoạt động trên phạm vi cả nước, trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân.
2. Liên hiệp chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Liên hiệp theo quy định của pháp luật.
Điều 5. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động
1. Liên hiệp được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, không vì mục đích lợi nhuận và tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của Liên hiệp.
2. Liên hiệp và các tổ chức thành viên ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được đảm bảo về kinh phí, cơ sở vật chất và phương tiện hoạt động; các tổ chức thành viên của Liên hiệp hoạt động trong phạm vi cả nước được hỗ trợ kinh phí gắn với nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật.
Chương II: NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
Điều 6. Quyền hạn
1. Tuyên truyền tôn chỉ, mục đích hoạt động của Liên hiệp.
2. Thiết lập các mối quan hệ hoà bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với các tổ chức tương ứng, các tổ chức phi chính phủ, cá nhân nước ngoài; được cử các đoàn ra nước ngoài và đón các đoàn nước ngoài vào Việt Nam theo quy định của pháp luật.
3. Phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương và cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp để thực hiện nhiệm vụ của Liên hiệp theo quy định của pháp luật.
4. Tham gia ý kiến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực công tác đối ngoại nhân dân; kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển và lĩnh vực hoạt động của Liên hiệp; Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.
5. Được thành lập các pháp nhân trực thuộc theo quy định của pháp luật.
6. Được gia nhập các tổ chức quốc tế tương ứng và ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật và báo cáo cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước về việc gia nhập tổ chức quốc tế hay ký kết, thực hiện thỏa thuận hợp tác.
7. Kiến nghị về việc thành lập hoặc giải thể các tổ chức hoạt động hoà bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước.
Điều 7. Nhiệm vụ
1. Mở rộng, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối tác nhằm góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của nhân dân thế giới đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam.
2. Tham gia vận động, đấu tranh dư luận trên các vấn đề dân chủ, nhân quyền; quảng bá hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Tham gia công tác vận động, tập hợp người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tổ quốc và các hoạt động nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với các nước; góp phần thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và các nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học, kỹ thuật..
3. Tham gia các diễn đàn, hoạt động của nhân dân thế giới và các cơ chế khu vực và quốc tế vì lợi ích của đất nước, góp phần vào cuộc đấu tranh chung vì hoà bình, phát triển, công bằng, bền vững, dân chủ và tiến bộ xã hội.
4. Là cơ quan thường trực cho Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và là đầu mối trong quan hệ và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo quy định của pháp luật.
5. Tham gia nghiên cứu các vấn đề quốc tế và tổ chức nghiên cứu về các đối tác của Liên hiệp làm cơ sở cho việc thực hiện các nhiệm vụ của Liên hiệp để kiến nghị với Nhà nước và các tổ chức khác liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân.
6. Hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức thành viên trong hoạt động hoà bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác quốc tế và vận động, điều phối viện trợ phi chính phủ nước ngoài.
7. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Liên hiệp theo quy định của pháp luật.
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền giao.
Chương III : TỔ CHỨC THÀNH VIÊN
Điều 8. Tổ chức thành viên, tiêu chuẩn tổ chức thành viên
Tổ chức thành viên của Liên hiệp gồm:
1. Các tổ chức hoà bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân ở Trung ương;
2. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị hoặc tổ chức hữu nghị ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thành lập theo quy định của pháp luật.
3. Tổ chức hoạt động trong lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác của đối