Khánh Hòa

Thông tin chung:

1.1. Diện tích: 5.137,8 km²

1.2. Dân số: 1.231.107 người (theo Kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số của tỉnh vào thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019).

1.3. Dân tộc: 32 dân tộc (Kinh, Raglai, Hoa, Ê-đê, Cơ-ho, một nhóm nhỏ dân tộc Tày, Nùng, Mường, Thái, Chăm, Khmer, Thổ…).

Tỷ lệ người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, gồm: Raglai (chiếm 75,86%), T’rin (chiếm 7,78%), Êđê (chiếm 5,44%), Hoa (chiếm 4,14%), Tày (chiếm 2,69%), Nùng (chiếm 1,62%), các dân tộc khác chiếm 2,46% sống tập trung tại hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh và một số xã miền núi thuộc huyện Cam Lâm, thị xã Ninh Hòa và thành phố Cam Ranh.

1.4. Số đơn vị hành chính: gồm 2 thành phố trực thuộc tỉnh (Nha Trang và Cam Ranh), 1 thị xã (Ninh Hòa) và 6 huyện (Vạn Ninh, Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Cam Lâm và huyện đảo Trường Sa).

1.5. Cơ cấu kinh tế (năm 2019): Ngành nông lâm thủy sản chiếm tỷ trọng 10,74%; ngành công nghiệp, xây dựng chiếm 28,18%; ngành dịch vụ chiếm 50,73%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 10,35%.

1.6. Cơ cấu dân cư:

– Khu vực đô thị (520.008 người, chiếm 42,2%), Khu vực nông thôn (711.099 người, chiếm 57,8%).

– Mật độ dân số: 240 người/km²

1.7. Cơ cấu lao động:

Lao động đang làm việc hàng năm phân theo ngành kinh tế: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản: 32,93%; Công nghiệp, xây dựng: 22,22%; Dịch vụ, thương mại: 44,85%.

1.8. Tỷ lệ hộ nghèo:

– Số huyện nghèo theo Quyết định 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ: gồm 02 huyện (Khánh Sơn và Khánh Vĩnh).

– Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo:

+ Hộ nghèo (3,06%).

+ Cận nghèo (6,27%).

1.9. Mức thu nhập bình quân đầu người (năm 2019): 69,9 triệu đồng/người.

 

 

 

  1. Tình hình vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của địa phương giai đoạn 2017-2019

2.1. Giá trị viện trợ giai đoạn 2017-2019

Năm Số tổ chức PCPNN và nhà tài trợ Số dự án Giá trị viện trợ giải  ngân (USD)
2017 39 33 (05 dự án + 28 khoản phi dự án) 550.192 USD
2018 40 35 (04 dự án + 31 khoản phi dự án) 2.541.155 USD
2019 34 26 (04 dự án + 31 khoản phi dự án) 410.833 USD

2.2. Lĩnh vực viện trợ giai đoạn 2017-2019

Năm Lĩnh vực 1 Lĩnh vực 2 Lĩnh vực 3 Các lĩnh vực khác
2017 Giải quyết các vấn đề xã hội Y tế Giáo dục và Đào tạo  
2018 Giải quyết các vấn đề xã hội Y tế Giáo dục và Đào tạo Cứu trợ khẩn cấp
2019 Giải quyết các vấn đề xã hội Y tế Giáo dục và Đào tạo  

2.3. Địa bàn viện trợ: thành phố Nha Trang và Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa, các huyện Cam Lâm, Vạn Ninh, Diên Khánh.

2.4. Đối tượng viện trợ: người nghèo, người khuyệt tật, trẻ em.

  1. Định hướng ưu tiên vận động viện trợ giai đoạn 2020-2022 (đính kèm)
  2. Cơ quan đầu mối về công tác PCPNN ở địa phương

– Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa.

+ Địa chỉ: 42 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

+ Điện thoai: 02583.526419; Fax: 02583.560153.

+ Email: phtqt.sngv@khanhhoa.gov.vn hoặc dofa.khanhhoa@gmail.com.