Đồng Nai

Thông tin chung:

          1.1 Diện tích: 5.862,37 km2.

1.2 Dân số: 3.113.713 người.

          1.3 Dân tộc: Dân tộc Kinh chiếm 93,57% và dân tộc thiểu số chiếm 6,43%.

          1.4 Số đơn vị hành chính: 02 thành phố, 09 huyện, 171 xã.

          1.5 Cơ cấu kinh tế:

– Nông lâm nghiệp, thủy sản: 9,2%.

– Công nghiệp, xây dựng: chiếm 60,84% trong đó, Công nghiệp chiếm 57,71% và Xây dựng chiếm 3,13%.

– Dịch vụ: 22.18%.

– Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm: 7,78%.

          1.6 Cơ cấu dân cư:

– Phân theo giới tính: Nam chiếm 50,17% và Nữ chiếm 49,83%.

– Phân theo thành thị nông thôn: Thành thị chiếm 44,06% và Nông thôn chiếm 55,94%.

          1.7 Cơ cấu lao động:

– Nông nghiệp: 12,87%.

– Công nghiệp: 56,41%.

– Dịch vụ: 30,72%.

          1.8 Tỷ lệ hộ nghèo:

– Hộ nghèo: 5500 hộ, chiếm tỷ lệ 0,64% so với số hộ dân toàn tỉnh.

– Hộ cận nghèo: 5755 hộ, chiếm tỷ lệ 0,66% so với hộ dân toàn tỉnh.

          1.9 Mức thu nhập bình quân đầu người:

– Thành thị: 7.219,73 nghìn đồng.

– Nông thôn: 4.947,89 nghìn đồng./.

 

 

  1. Tình hình vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017-2019.
    • Giá trị viện trợ giai đoạn 2017-2019.
Năm Số tổ chức PCPNN và nhà tái trợ Số dự án Giá trị cam kết viện trợ (USD)
2017 26 40 1.413.298
2018 41 55 4.207.006
2019 20 33 4.410.357
  • Lĩnh vực viện trợ: Liệt kê 03 lĩnh vực nhận được nhiều viện trợ của tổ chức PCPNN nhất trong giai đoạn 2017-2019 (đơn vị tính USD).
Năm Lĩnh vực 1

(Giáo dục và đạo tạo)

Lĩnh vực 2

(Giải quyết các vấn đề xã hội)

Lĩnh vực 3

(Y tế)

Các lĩnh vực khác
2017 644.523 592.794 89.549 86.423
2018 962.262 313.581 2.499.850 431.313
2019 597.690 2.594.243 943.627 274.797
  • Địa bàn viện trợ: Trong giai đoạn 2017-2019 các nguồn viện trợ của các tổ chức PCPNN chủ yếu tập trung tại các địa phương của tỉnh như: Huyện Định Quán, Tân Phú, Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu, thành phố Biên Hòa…, trong đó địa bàn huyện Định Quán và Tân Phú các nguồn viện trợ chủ yếu thuộc lĩnh vực giải quyết các vấn đề xã hội; địa bàn huyện Cẩm Mỹ và Vĩnh Cửu chủ yếu thuộc lĩnh vực giáo dục và đạo tạo; địa bàn thành phố Biên Hòa nguồn viện trợ chủ yếu thuộc lĩnh vực Y tế…
  • Đối tượng viện trợ: Các nguồn tài trợ PCPNN chủ yếu tập trung các đối tượng người nghèo, phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật, người bị HIV/AIDS, người dân vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc ít người.
  1. Định hướng ưu tiên vận động viện trợ giai đoạn 2020-2022

Thực hiện Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh về Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019 – 2025, Liên hiệp đã hướng dẫn các đơn vị, địa phương đăng ký 37 chương trình, dự án kêu gọi viện trợ PCPNN giai đoạn 2019 – 2025. Hầu hết các dự án đăng ký tập trung lĩnh vực Giáo dục và đào tạo, Giải quyết vấn đề xã hội, Y tế…, các dự án đăng ký đều thuộc đối tượng ưu tiên, địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có đồng bào dận tộc thiểu số của tỉnh (huyện Cẩm Mỹ, Tân Phú, Định Quán, Trảng Bom).

(Đính kèm danh mục dự án).

  1. Cơ quan đầu mối về công tác PCPNN tại tỉnh Đồng Nai

4.1. Cơ quan đầu mối về vận động viện trợ PCPNN: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai.

– Địa chỉ số 233 Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (số cũ 129 Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

– Điện thoại: 0251 3843909

– Email: dufo.dn@gmail.com

4.2. Cơ quan đầu mối về quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN: Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai.

– Địa chỉ: Số 07. Đường Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

– Điện thoại: 0251 3842596.

–  Email: songoaivu@dongnai.gov.vn