Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
ỦY BAN CÔNG TÁC VỀ CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI
THE COMMITTEE FOR FOREIGN NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION AFFAIRS
07. Thông tin vận động viện trợ PCPNN của tỉnh Sơn La

TỈNH/THÀNH PHỐ SƠN LA

       I.            THÔNG TIN CƠ BẢN:

§  Diện tích: 1417444 ha;

§  Dân số: 1150,5 nghìn người;

§  GDP: 24776,86 tỷ đồng;

§  GDP bình quân đầu người: 1000 USD (2013);

§  Điều kiện tự nhiên: Nhiệt độ không khí: 21,4 độ c; số giờ nắng: 168,9 giờ; lượng mưa: 111,4 mm; Độ ẩm không khí: 80,4%.

 

    II.            THÔNG TIN VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI

§  Cơ cấu kinh tế:

-    Nông, lâm nghiệp va thủy sản: 31,85%

-    Công nghiệp: 30,63%;

-    Dịch vụ: 37,52%.

§  Cơ cấu dân cư:

-    Nam: 50,31%;

-    Nữ: 49,69%

-    Thành thị: 13,75%;

-    Nông thôn: 86,25%.

§  Cơ cấu lao động:

-    Nam: 49,93%; + Nữ: 50,07%.

-    Thành thị: 13,31%;

-    Nông thôn: 86,69%.

-    Chưa đào tạo: 33,4%;

-    Đã qua đào tạo nhưng chưa có chứng chỉ: 8,96%;

-    Sơ cấp nghề: 6,83%;

-    Trung cấp, trung cấp nghề: 21,93;

-    Cao đẳng, cao đẳng nghề: 9,41%;

-    Đại học: 15,7%;

-    Trên đại học: 0,98%;

-    Trình độ khác: 2,97%.

§  Hộ nghèo: 29,3%

§  Người nhiễm HIV/AIDS: 579 người (phản bô trên trên 11 huyện, thành phố của tỉnh)

§  Số lượng trường học:

-    Mầm non: 255;

-    Tiểu học: 282;

-    Trung học cơ sở: 231;

-    Trung học phổ thông: 31;

-    Phổ thông cơ sở: 08;

-    Trung cấp chuyên nghiệp: 03; ,

-    Cao đẳng: 3;

-    Đại học: 01.

§  Chất lượng giáo dục:

-    Sô học sinh theo học xóa mù chữ: 1002;

-    Tỷ lệ bỏ học: Tiếu học: 0,03%; Trung học cơ sở: 0,26%; Trung học phổ thông: 0,8%. ^

§  Cơ sở hạ tầng y tế:1

-    Số lượng bệnh viện (cơ sở): 19;

-    Trạm y tế (cơ sở): 204.

-    Cán bộ ngành y (người):

-    Số bác sỹ: 628;

-    Y sỹ: 1166;

-    Y tá: 992;

-    Hộ sinh: 386.

§  Vệ sinh dịch tê:

-    Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh (2012): 86,66%;

-    Tỷ lệ hộ sử dụng ho xỉ hợp vệ sinh (2012): 25,91%.

§  Thiên tai (tong giá trị thiệt hại): 315 tỷ đồng.

 

 III.            THÔNG TIN VỀ VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI

§  Thống kê viện trợ:

 

2011

2012

2013

Số lượng tố chức

07

10

11

Số lượng dự án/khoản viện trợ PCPNN

07

10

11

Giá trị cam kết/giải ngân (triệu USD)

-Cam kêt: 743.522 USD;

- Giải ngân: 502.533 USD

-   Cam kêt: 1.361.862 USD;

-   Giải ngân: 282.838 USD.

-   Cam kêt: 2.371.922 USD;

-   Giải ngân: 114.668 USD

Các lĩnh vực chính được tài trợ

Y tê, giáo dục đào tạo, phát triển kinh tế xã hội, giải quyết vấn đê xãhội, tài nguyên môi trường (Hô trợ kỹ thuật; tư vẩn chăm sốc phòng chong A1DS; nâng cao năng lực bình đắng giới; tài trợ học bông)

 

Y tê, giáo dục đào tạo, phát triển kinh tế xã hội, giải quyết vấn đề xãhội, tài nguyên môi trường (Xây dựng trường học; chuyến giao công nghệ; giảm nghèo thông qua phát triên chăn nuôi)

Y tê, giáo dục đào tạo, phát triến kinh tế xã hội, giải quyết vấn đề xãhội, tài nguyên môi trường (Xây dựng trường học; cung câp trang thiết bị dạy học; tài trợ xe lăn cho người khuyết tật; phát triên kinh tê hộ gia đình; tập huấn úng dụng đa dạng sinh học trong sản xuất nông nghiệp)

  IV.            DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN VẬN ĐỘNG VIỆN TRỢ

 

 

Stt

     Tên      chương trình, dự án đề nghị tài tr

 

Thông tin cơ bản về chủ dự án /chủ khoản viện trợ (đon vị chủ trì hoặc phối họp thực hiện)

Tông vn dự án

Vốn đề nghị tài tr

Vốn đôi ứng

Thi gian dự án

Địa điêm thực hiện/địa bàn dự án

Cơ quan đê nghi tài trợ/cơ quan chủ quản

1

Xây nhà lóp học điển trường Pá Lâu thuộc Trường mầm non Hoa Sữa xã Pú Bẩu

Giáo dục

-              Uy ban nhân dân huyện Sông Mã

-              Địa chỉ: Tổ dân phố 11, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

42,857 (900 tr)

42,857 (900 tr)

Không

2014

Bản Pá Lâu xã Pú Lẩu

Ủy ban nhân dân huyện Sông Mã (số 463/TTr- ƯBND ngày 25/10/2013)

2

Xây nhà lớp học điển trường Huổi Khoang thuộc Trường mầm non Hoa Mai xã Nậm Mằn

Giáo dục

-              ủy ban nhân dân huyện Sông Mã

-              Địa chỉ: Tổ dân phố 1 1, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Son La.

42,857 (900 tr)

42,857 (900 tr)

Không

2014

Bản Huôi Khoản;xã Nậm Mằn

y ban nhân dân huyện Sôna; Mã (số 463/TTr- ƯBND ngày 25/10/2013)

3

Xây nhà lóp học điến trường Huổi Han thuộc trường mầm non Họa My xã Chiềng En

Giáo dục

-              Uy ban nhân dân huyện Sông Mã

-              Địa chỉ: Tổ dân phố 11, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn ba.

85,714 (1,8 ti)

85,714 (1,8 tỉ)

Không

2014

Bản Huôi Han xã Chiềng En

y ban nhân dân huyện Sông Mã (số 463/TTr- UBND ngày 25/10/2013)

4

Xây nhà lóp học trường THCS xã Mưng Sại, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

Giáo dục

-              Uy ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai

-              Địa chỉ: xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

95,238 (2 tỉ)

95,238 (2 ti)

Không

2014

Trung tâm xã Mường Sại

ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai (sổ 603/TTr- PGD&ĐT ngày

24/10/2013)

5

Xây công trình nước sạch cho trường xã Nậm Et, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Son LaPTDT Bán trú THCS

Giáo dục

-              ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai

-              Địa chỉ: xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

4,762 (100 tr)

4,762 (100 tr)

Không

2014

Trung tâm xã Nậm Ét

Uy ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai (sổ"603/TTr-PGD&ĐT

ngày

24/10/2013)

6

Xây dựng công trình nước sạch cho trường PTDT Bán trú Tiếu học xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

Giáo dục

-              Uy ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai

-              Địa chỉ: xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

4,762 (100 tr)

4,762 (100 tr)

Không

%

2014

Trung tâm xã Nậm Ét

y ban nhân dân huyện Ọ11VIIh Nhai (số"603/TTr- PGD&ĐT ngày

24/10/2013)

7

Cung câp trang thiết bị y tế

Y tê, xã hội

-              Trung tâm Điêu trị và nuôi dưỡng phục hồi chức năng bệnh nhân tâm thần tỉnh Sơn La;

-              Địa chỉ: Tiểu khu 2, p Chiềng Coi, TP Son La, tình Sơn La.

-   Điện Ihoại: (022)3750449; di động:0912567142, 0975708700;

-              Email: Uddsonla@gmail;

42,238 (887 tr)

42,238 (887 tr)

Không

2013-

2014

Trung tâm Điều trị và nuôi dưỡng phục hồi chức năne bệnh nhân tâm thần tình Sơn La (TP. Sơn La)

Trung tâm Điều trị và nuôi dưỡng phục hồi chức năng bệnh nhân tâm thần tỉnh Son La (số 55/TTr- TTĐDTT)

8

Cung câp trang thiết bị y tể

Trang thiết bị

Trung tâm y tê thành phô

62,856 (1,32 tỉ)

57,142 (1,2 tỉ^

5,714 (120 tr)

2014-

2015

Thành phô Sơn La

S Y tê Son La

9

Cung câp'trang thiết bị y tế

Trang thiếl bị

Bệnh viện Đa khoa Mai Sơn

62,856 (1,32 tỉ)

57,142 (1,2 tỉ)

5,714 (120 tr)

2014-

2015

Thành phô Sơn La

S Y tê Sơn La

10

Chưong trinh chăm sóc mắt người cao tuổi

Y tê

-              Trung tâm phòng chông các bệnh xã hội tỉnh Sơn La

-Dịa chỉ : số 5, phường Chiềng Le, đường Lò Văn Giá, Tp. Son La, tỉnh Sơn La.

-              Điện thoại: 022 3855895

-              Email:

trungtampccbxhs(rt^mail.com

95,238 (2 ti)

95,238 (2 ti)

Không

2014-

2018

Tỉnh Sơn La

Sở Y tê Sơn La

1 1

Xin hô trợ xe lăn cho người khuyết tật về vận động

Hoạt động xã hội- tù thiện

-              Hội Bảo trợ Ngưòi tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Son La

Chủ tịch: Ông Cao Xuân Thơm

-              Địa chỉ: số 51, đường Tô Hiệu, Tp. Sơn La- tinh Sơn La.

-              Điện thoại: 022 3855285; dđ: 0903463756 - Email:

-              hoibaotrosonla465(2).gmail.com

28,571 (600 tr)

28,571 (600 tr)

Không

2014-

2015

Trên địa bàn tỉnh Sơn La

Hội Báo trợ Người làn tật và Tr mồ côi tỉnh Sơn La (số 135/HBTngày

05/11/2013)

12

Xin hô trợ kinh phí để dạy nghề cho người khuyết tật và trẻ mồ côi

Hoạt động dạy nghề và tạo việc làm

-   Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Sơn La

Chủ tịch: Ông Cao Xuân Thơm

-   Địa chi: số 51, đường Tô Hiệu, Tp. Son La- tỉnh Sơn La.

-Điện thoại: 022 3855285; dđ: 0903463756

-              Email:

hoibaotrosonla465@gmail.com

17,143 (360 tr)

17,142 (360 tr)

Không

 

2014-

2015

Trên địa bàn tinh Sơn La

Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Sơn La.(số

13 5/11BT ngày 05/11/2013)

13

Xin hô trợ bò cái giống sinh sản cho người khuyết tật và trẻ mồ côi

Hoạt động hỗ trợ sinh kế

-   Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ , mồ côi tỉnh Sơn La

Chủ tịch: Ông Cao Xuân Thơm

-              Địa chỉ: số 51, đường Tô Hiệu,

Tp. Sơn La- tỉnh Sơn La.

-   Điện thoại: 022 3855285; dđ: 0903463756

-              Email:

hoibaotrosonla465(o) gmail.com

14,285 (300 tr)

14,285 (300 tr)

Không

2014-

2015

Trên địa bàn tỉnh Sơn La

Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Son La.(số

Ỉ35/HBT ngày 05/11/2013)

14

Xin hô trợ máy nghe cho người khuyết tật

Hoạt dộng nhân đạo - từ thiện

- Hội Bảo trợ Na,ưò'i tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Sơn La Chủ tịch: Ông Cao Xuân Thom

-   Địa chỉ: sổ 5 1, đường Tô Hiệu, Tp. Son La- tỉnh Sơn La.

-   Điện thoại: 022 3855285; dđ: 0903463756

-              Email:

hoibaotrosonla465@gmail.com

4,762 (100 tr)

4,762 (lOOtr) ,

Không

2014

Trên địa bàn tinh Sơn La

Hội Bảo trợ Người tàn lật và Trẻ mồ côi tỉnh Sơn La.(số

135/HBT ngày 05/11/2013)

15

Dự án truyên thông nâng cao nhận thức về HIV/AIDS cho thanh thiếu niên dân tộc thiếu số

Phòng

chống

H1V/AIDS

-   Trung tâm hoạt động thanh thiêu niên tỉnh Sơn La;

-              Liên hệ: Lê Tiến Lợi, Giám đốc; đt: 022 377 4574; dd: 0982 853 577; email: loisonla@gmail.com

17,749

17,749

Không

2014-

2015

04 xã,

phưcvng (TP. Sơn La)

Tỉnh đoàn Sơn La (Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Sơn La);

16

Hô trợ bảo tôn nghệ thuật dân gian truyềnthông các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La phục vụ phát triển du lich.

Du lịch

-              S Văn hóa, Thê thao và Du lịch

-              Địa chỉ: Tổ 3- phường Chiềng Le- Tp. Sơn La -tỉnh Sơn La.

-              Điện thoại: 022 3855714

-              Email:

-   nghiepvudulichsonla@gmail.com

71,428(1,5 tỉ)

23,809 (500 tr)

47,619 (1 tỉ)

1 năm

10 bản du lịch cộne đồng trên địa bàntỉnh Sơn La

Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch (sổ1467/SVHTÌN &DL-KHTC ngày

31/10/2013)

17

Chăn nuôi gia súc, gia cầm, cá lồng

Chăn nuôi

-              Câm Ngọc Ly, Chủ tịch

Hội cựu chiến binh huyện Phù Yên;

-              Điện thoại: 022 3864 154; dđ:

0917 136 229

-              Email: hoiccbphvebfSamail.com

20, 000 (400 tr)

12,000 (250 tr)

8,000 (150 tr)

%

2014-

2016

Bản Suôi Chiếu, xã Mường Thải, (huyện Phù Yên)

Hội cựu chiên binh tỉnh Sơn La (số 136/CCB-KT ngày

22/10/2013)

18

Bảo tôn và phát triển giống gà đen H’Mông tại 'xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Chăn nuôi

-   Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản Sơn La

-   Địa chỉ: Tiếu khu I, phường Chiềng Coi, TP. Son La, tỉnh Sơn La.

-   Điện thoại: 0223 753316, 0223 852859; Fax: 0223 851659

45,617 (950 tr)

28,811 (600 tr)

16,806 (350 ừ)

2014-

2015

Xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn, tinh Sơn La.

S Nông n°hiệp và Phát triển nông thôn (số 1214/SNN- KHTC ngày 31/10/2013)

19

Xây dựng mô hình thâm canh giống xoài Đài Loan chất lượng cao theo quy trình VietGAP tại xã Mường Bú, huyện Miràng La, tỉnh Son La

Trông trọt

-   Trung tâm giông cây trông, vật nuôi, thủy sản Sơn La.

-   Địa chỉ: Tiểu khu I, phường Chiềng Cơi, TP. Son La, tỉnh Sơn La

-   Điện thoại: 0223 753316, 0223 852859; Fax: 0223 851659

18,967 (395 tr)

9,507 (198 tr)

9,460 (197 tr)

2014-

2016

Xã Mường Bú, huyện MưòTig La, tinh Sơn La

S Nôno nshiệp và Phát triển nông thôn (số 1214/SNN- KHTC ngày 31/10/2013)

20

Xây dựng mô hình hộ nông dân và HTX nông nghiệp sản xuất kinh doanh tổng hợp cây công nghiệp chăn nuôi và nghề rừng

Nông-

Lâm

nghiệp

-   Hội khoa học kinh tê Sơn La Đ/ơ: Nguyễn Như Hải

-              Địa chi: Phường Tô Hiệu- TP. Sơn La- tỉnh Sơn La

-              Điện thoại: 022 3852 030

-              Email: HoikinhteSlaíS)aniail.com

114,285 (2,4 tỉ)

100,000 (2,1 tỉ)

14,285 (300 ir)

2014-

2015

HTX Quỳnh Thuận xã Chiềng Pha- Thuận Châu

Hội Khoa học Kinh tế tính Sơn La (số 23/2013/HKH KT ngày 05/11/2013

Số lượt xem bài viết: 27799, Ngày cập nhật cuối cùng: 03/12/2014
  Tin khác   
Top