Lai Châu
19/02/2022 8:43 SA 655 lượt xem
Cỡ chữ +-

TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ TỈNH LAI CHÂU

 

  1. Thông tin chung

1. Diện tích: 9.068,8 km2. 

2. Dân số: 462.420 người.

3. Dân tộc: có 20 dân tộc anh em, trong đó: dân tộc Thái chiếm 32,34%, dân tộc Mông chiếm 21,49%, dân tộc Kinh 15,28%, dân tộc Dao chiếm 13,16%, dân tộc Hà Nhì chiếm 3,1%, các dân tộc khác chiếm 13,02%; trong đó, dân tộc Mảng và La Hủ là hai dân tộc chỉ có ở Lai Châu.

4. Số đơn vị hành chính: Lai Châu có 01 thành phố và 07 huyện với 106 xã, phường, thị trấn.

5. Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp, thủy sản   chiếm 15.5%; công nghiệp, xây dựng chiếm 49,2%; dịch vụ, thuế trừ trợ cấp chiếm 35,3%.

6. Tỷ lệ hộ nghèo:

Số huyện nghèo 04 huyện (Sìn Hồ, Phong Thổ, Nậm Nhùn, Mường Tè), số huyện thoát nghèo 02 huyện (Than Uyên, Tân Uyên) theo Quyết định số 275/QĐ-TTg, ngày 07/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo; cụ thể: tỷ lệ hộ nghèo hộ cận nghèo 

+ Tỷ lệ hộ nghèo: 20,12%.

+ Tỷ lệ hộ cận nghèo: 10,07%.

7. Mức thu nhập bình quân đầu người: 36,3 triệu đồng/năm (2019).

  1.  Ưu tiên vận động viện trợ giai đoạn 2020-2022

Trong giai đoạn 2020-2022, tỉnh Lai Châu ưu tiên kêu gọi vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài các lĩnh vực như sau:

1. Lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn

1.1. Thông tin chung: Ngành nông, lâm, ngư nghiệp tỉnh Lai Châu hiện nay sản xuất còn nhỏ lẻ, chưa hình thành các vùng sản xuất lớn và chưa tạo nên thương hiệu riêng; mạng lưới khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư còn chưa phát triển; cơ sở hạ tầng nông thôn lạc hậu; việc chủ động phòng, chống  dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi của một bộ phận nhân dân còn chưa cao.

1.2. Các nội dung ưu tiên trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn

- Hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh.

- Phát triển mạng lưới khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư: đào tạo, tập huấn, chia sẻ kiến thức kinh nghiệm cho cán bộ khuyến nông, khuyến lâm và khuyến ngư.

- Xây dựng nông thôn mới, phát triển ngành, nghề thủ công mỹ nghệ.

2. Lĩnh vực y tế

2.1. Thông tin chung: Mặc dù đã được Nhà nước quan tâm đầu tư hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở bằng nhiều biện pháp như cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật nhưng hiện nay nhân lực ngành y tế vẫn thiếu và yếu, chưa đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân; tỷ lệ bác sỹ/vạn dân còn thấp; cơ sở hạ tầng, trang thiết bị còn chưa đáp ứng được việc khám chữa bệnh. Đặc biệt có nhiều địa bàn là vùng sâu, vùng xa, vùng giao thông đi lại khó khăn nên ảnh hưởng nhiều đến việc khám, chữa bệnh của nhân dân.

2.2. Các nội dung ưu tiên trong lĩnh vực y tế

- Đào tạo cán bộ: hỗ trợ đào tạo cán bộ y tế thông qua chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi phương pháp và nghiệp vụ; cấp học bổng đào tạo cán bộ y tế trong và ngoài nước.

- Phát triển hạ tầng cơ sở y tế: nâng cấp, xây dựng, cung cấp trang thiết bị, chuyển giao công nghệ... cho các trung tâm y tế cấp huyện và trạm y tế các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

- Hỗ trợ việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế.

3. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

3.1. Thông tin chung: Ngành giáo dục Lai Châu hiện nay còn gặp nhiều khó khăn, nhất là tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; quy mô trường lớp, cơ sở vật chất, chất lượng học sinh chưa đáp ứng được yêu cầu dạy và học; tỷ lệ phòng học kiên cố và bán kiên cố còn thấp, các phòng học chuyên môn, phòng chức năng còn thiếu so với nhu cầu thực tế. 

3.2. Các nội dung ưu tiên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

- Hỗ trợ đào tạo giáo viên các cấp, ưu tiên đối với giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

- Xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục: Hỗ trợ xây các trường mầm non tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng hệ thống nhà nội trú, bán trú cho học sinh dân tộc thiểu số.

- Trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, hỗ trợ dạy và học ngoại ngữ, cung cấp giáo viên tình nguyện đến hỗ trợ trường đào tạo chuyên sâu, các trường phổ thông.

4. Lĩnh vực đào tạo, giáo dục nghề nghiệp

4.1 Thông tin chung: Trên địa bàn tỉnh Lai Châu có 14 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cơ bản đã được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất; tuy nhiên, việc đầu tư chưa được đồng bộ, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên của một số huyện chưa được đầu tư mua sắm thiết bị đào tạo nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc đào tạo nghề cho các học viên.

4.2. Các nội dung ưu tiên trong lĩnh vực đào tạo, giáo dục nghề nghiệp

- Hỗ trợ đào tạo, dạy nghề gắn với tạo việc làm cho các đối tượng yếu thế, người khuyết tật.

- Phát triển cơ sở vật chất cho đào tạo và dạy nghề; xây dựng cơ sở và cung cấp trang thiết bị cho dạy nghề của hệ thống các trường, các trung tâm dạy nghề.

- Cung cấp bổ sung chuyên gia và giáo viên dạy nghề có chuyên môn cao.

5. Lĩnh vực giải quyết các vấn đề xã hội

5.1. Thông tin chung: Lai Châu là tỉnh miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số nhiều, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao. Trên địa bàn tỉnh Lai Châu hiện có 3.894 người khuyết tật, chiếm 0,86% dân số; đời sống của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh còn rất nhiều khó khăn, đa số người khuyết tật sống phân tán, điều kiện học tập, giao tiếp, làm việc, tham gia giao thông, tiếp cận thông tin … đặc biệt là những người khuyết tật vận động, khuyết tật nhìn, khuyết tật nghe, việc di chuyển, phục vụ các hoạt động sinh hoạt hàng ngày còn gặp nhiều khó khăn do không có dụng cụ trợ giúp.

5.2. Các nội dung ưu tiên trong lĩnh vực giải quyết các vấn đề xã hội

- Vận động hỗ trợ phát triển, cung cấp trang thiết bị cho các cơ sở bảo trợ xã hội; trợ cấp, trợ giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; giúp đỡ trẻ em mồ côi, người khuyết tật, người già neo đơn,...

- Giáo dục và giúp đỡ trẻ em mồ côi, khuyết tật cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lai Châu; phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho các nạn nhân.

- Xóa nhà tạm cho người nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các vùng dễ bị ảnh hưởng của thiên tai.

6. Cơ quan đầu mối về công tác phi chính phủ ở địa phương

Tên cơ quan: Sở Ngoại vụ tỉnh Lai Châu

Địa chỉ: Tầng 1 nhà E khu Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02133.878.632

Email: songoaivu.laichau.gov.vn

 

 

 

              

Tác giả bài viết: