Các tổ chức PCPNN tại Quảng Trị

STT Số GĐK Tên Tổ Chức Viết tắt Quốc tịch Giá trị đến Lĩnh vực Loại GĐK
1 30 Norwegian People’s Aid (NPA) NPA Na Uy 04-11-18 Hỗ trợ rà phá bom mìn, vật liệu chưa nổ, phục hồi môi trường và truyền thông giảm thiểu hậu quả chiến tranh, hỗ trợ nạn nhân bom mìn và hỗ trợ phát triển VPDA
2 30 Stiching Oxfam Novib Oxfam Novib Hà Lan 18-10-23 Phát triển nông nghiệp, nông thôn; giới và bình đẳng giới; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, bảo vệ tài nguyên và môi trường VPĐD