Các tổ chức PCPNN tại Quảng Nam

STT Số GĐK Tên Tổ Chức Viết tắt Quốc tịch Giá trị đến Lĩnh vực Loại GĐK
1 34 Australian People for Health, Education and Development Abroad Incorporated – Dừng hoạt động APHEDA Ô-xtơ-rây-li-a 04-11-18 Dạy nghề, nâng cao năng lực về an toàn sức khỏe nghề nghiệp và quyền của người lao động, sinh kế và các vấn đề về môi trường VPDA