Các tổ chức PCPNN tại Nam Định

STT Số GĐK Tên tổ chức Viết tắt Quốc tịch Giá trị đến Lĩnh vực hoạt động Loại GĐK
1 34 Australian People for Health, Education and Development Abroad Incorporated – Dừng hoạt động APHEDA Ô-xtơ-rây-li-a 04-11-18 Dạy nghề, nâng cao năng lực về an toàn sức khỏe nghề nghiệp và quyền của người lao động, sinh kế và các vấn đề về môi trường VPDA
2 30 Stiching Oxfam Novib Oxfam Novib Hà Lan 18-10-23 Phát triển nông nghiệp, nông thôn; giới và bình đẳng giới; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, bảo vệ tài nguyên và môi trường VPĐD