Các tổ chức PCPNN tại Lâm Đồng

STT Số
GĐK
Tên tổ chức Viết tắt Quốc tịch Giá trị đến Lĩnh vực hoạt động Loại
GĐK
1 65 Room to Read RtR Mỹ 04-11-23 Hỗ trợ phát triển giáo dục VPDA