Các tổ chức PCPNN tại Bến Tre

STT Số GĐK Tên Tổ Chức Viết tắt Quốc tịch Giá trị đến Lĩnh vực Loại GĐK
1 244 Agios Ministries “Heart Reach” HRA Ô-xtơ-rây-li-a 08/15/2017 Y tế và Giáo dục ĐKHĐ
2 151 Aid for Kids AFK Mỹ 07/03/2020 Hỗ trợ trẻ em và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn ( không bao gồm vấn đề con nuôi) ĐKHĐ
3 329 Association pour les Cooperations Techniques et Culturelles ACOTEC Pháp 08/18/2018 Hỗ trợ tài chính vi mô, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khắn ĐKHĐ
4 10 Bill, Hillary and Chelsea clinton Foundation Clinton Foundation Mỹ 01/31/2018 Phòng chống, chăm sóc và điều trị HIV, lao, các chương trình can thiệp về sức khỏe bà mẹ và trẻ em, các vấn đề y tế quan trọng khác có ảnh hưởng đến người dân Việt Nam VPDA
5 32 Bread for the World – Protestant Development Service BfdW – PDS Đức 11/04/2023 Hỗ trợ phát triển nông thông tổng hợp, phát triển nông nghiệp bền vững, bình đẳng giới, hỗ trợ doanh nghiệp xã hội, cải thiện sinh kế và tạo thu nhập, bảo vệ môi trường và phòng chống biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực và hỗ trợ lao động nhập cư, hỗ trợ người mãn hạn tù tăng cường năng lực tái hoà nhập cộng đồng VPĐD
6 118 Brittany’s Hope BHF Mỹ 07/05/2019 Hỗ trợ trẻ em mồ côi, trẻ em lang thang và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) ĐKHĐ
7 68 Christina Noble Children’s Foundation CNCF Anh 18/03/2019 Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) VPDA
8 44 DKT International Inc. DKT Mỹ 01/15/2020 Kế hoạch hóa gia đình và phòng chống HIV/AIDS VPĐD
9 222 Dreams Fulfilled Relief Organization – Dừng hoạt động DFRO Canada 6/5/2017 Hỗ trợ người nghèo và trẻ em khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam (không bao gồm vấn đề con nuôi) ĐKHĐ
10 26 East Meets West Foundation EMWF Mỹ 3/7/2018 Phát triển giáo dục, y tế, phát triển cộng đồng, giảm nhẹ thiên tai và giảm nghèo VPĐD
11 273 Espoir Pour Phusan Pháp 10/03/2017 Y tế, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) ĐKHĐ
12 86 Eye Care Foundation ECF Hà Lan 01/07/2019 Hỗ trợ phòng chống và chữa trị các bệnh về mắt VPDA
13 168 Global Vision GV Hàn Quốc 07/11/2019 Hỗ trợ chuyển đổi cây trồng và cải tiến kỹ thuật nông nghiệp ĐKHĐ
14 6 Heifer International HI Mỹ 01/31/2023 Phát triển kinh tế – xã hội VPDA
15 41 HelpAge International HAI Anh 05/23/2018 Hỗ trợ người cao tuổi, phát triển cộng đồng VPDA
16 9 Holt International Children’s Services HOLT Mỹ 01/31/2023 Trợ giúp trẻ em không nơi nương tựa (không bao gồm vấn đề con nuôi) VPDA
17 165 Korea Evergreen Hosanna Council International Foundation KEHC Hàn Quốc 07/11/2016 Giáo dục, cung cấp nước sạch, y tế ĐKHĐ
18 52 Latter- Day Saint Charities LDSC Mỹ 07/03/2018 Phát triển cộng đồng, y tế, cứu trợ thiên tai và đào tạo tiếng anh VPDA
19 295 Le Liseron Solidarite’ France VN Pháp 02/04/2018 Hỗ trợ giáo dục, giao lưu văn hóa và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ĐKHĐ
20 167 LIEN AID Limited Xinhgapo 07/11/2016 Bảo tồn tài nguyên nước, cung cấp hệ thống nước sạch và vệ sinh môi trường ĐKHĐ
21 45 Medisch Comite’-Nederland-Vietnam MCNV Hà Lan 02/04/2018 Y tế, phát triển cộng đồng và giảm nghèo, chuyển giao công nghệ và tư vấn phát triển phi lợi nhuận (các khoản quỹ thu được đều nhằm sử dụng cho các hoạt động nhân đạo và phát triển ở Việt Nam VPĐD
22 41 Nertherlands Development Organization SNV Hà Lan 11/12/2019 Phát triển nông thôn bền vững, phòng chống biến đổi khí hậu và xây dựng năng lực VPĐD
23 72 Norwegian Mission Alliance NMA Na Uy 26/11/2018 Y tế, giáo dục và phát triển y tế cộng đồng tổng hợp VPDA
24 12 Oxfam Great Britain OGB Anh 11/04/2018 Xây dựng năng lực, phát triển cộng đồng, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu và viện trợ khẩn cấp VPĐD
25 4 Popular Services International PSI Mỹ 31/1/2018 Phòng chống HIV/AIDS kế hoạch hóa gia đình và y tế cộng đồng VPĐD
26 23 Program for Appropriate Technology in Health PATH Mỹ 06/20/2018 Y tế VPĐD
27 37 Seed To Table Seed to Table Nhật Bản 08/02/2016 Phát triển nông thông tổng hợp ĐKHĐ
28 199 Shininyo-en
Dừng hoạt động 2017
Nhật Bản 10/18/2016 Giáo dục ĐKHĐ
29 282 Solidarites Jeunesses SJ Pháp 12/10/2020 Cung cấp tình nguyện viên, phát triển cộng đồng ĐKHĐ
30 158 Southeast Asian Orphan Foundation SEAOF Mỹ 07/03/2019 Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) ĐKHĐ
31 160 Terre des Hommes Germany TdH-G Đức 07/05/2019 Chương trình hỗ trợ phụ nữ nghèo, bảo vệ môi trường, giúp đỡ trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) ĐKHĐ
32 16 The Australian Foundation for the peoples of Asia and the Pacific Limited – Dừng hoạt động AFAP Ô-xtơ-rây-li-a 04/25/2018 Y tế, phát triển nông thôn tổng hợp, môi trường và viện trợ khẩn cấp VPĐD
33 319 The Corporation of Mercer University MERCER Mỹ 06/25/2018 Hỗ trợ người khuyết tật ĐKHĐ
34 79 The VinaCapital Foundation VCF Mỹ 05/16/2019 Y tế và hỗ trợ phát triển kinh tế VPDA
35 250 VietNam les Enfants de la Dioxine VNED Pháp 09/23/2017 Bảo trợ xã hội, trao học bổng, tín dụng vi mô và hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin ĐKHĐ
36 43 World Toilet Organization Limited WTO Xinhgapo Dừng hoạt động ĐKHĐ
37 28 World Wide Fund for Nature WWF Quốc tế 01/07/2019 Bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên VPĐD
38 61 Societe de Cooperation Pour le Development International SOCODEVI Canada 11/04/2016 Hỗ trợ thành lập và nâng cao năng lực cho các HTX ĐKHĐ
39 356 Helvetas Intercooperation gGmbH Đức 05/16/2019 Hỗ trợ phát triển bền vững ngành dược liệu ĐKHĐ
40 346 Stiching IDH Subtainale Trade Initiatue IDH Hà Lan 03/28/2019 Hỗ trợ phát triển bền vững thông qua thúc đẩy thương mại bền vững và bảo vệ môi trường ĐKHĐ
41 30 Stiching Oxfam Novib Oxfam Novib Hà Lan 10/18/2023 Phát triển nông nghiệp, nông thôn; giới và bình đẳng giới; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, bảo vệ tài nguyên và môi trường VPĐD
42 143 Worldwide Orphans Foundation WWO Mỹ 06/20/2019 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giúp đỡ trẻ em mồ côi và trẻ em có hoan cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) ĐKHĐ
43 72 Norwegian Mission Alliance – Dừng hoạt động 2018 NMA Nauy 11/26/2022 Y tế, giáo dục và phát triển cộng đồng tổng hợp VPDA
44 94 Good People Interantional GPI Hàn Quốc 04/06/2019 Bảo trợ và chăm sóc trẻ em (không bao gồm vấn đề con nuôi) ĐKHĐ
45 423 Japanese Cleft Palate Foundation JCPF Nhật Bản 05/10/2021 Hỗ trợ đào tạo đội ngũ bác sỹ/nhân viên y tế, nâng cấp trang thiết bị và chuyển giao kỹ thuật, phẫu thuật miễn phí hở môi hàm ếch ĐKHĐ
46 298 Aid to Children Without Parents, Inc. ACWP Mỹ 02/13/2021 Giúp đỡ trẻ em có hoàn cản khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) ĐKHĐ
47 34 Helvetas Swiss Intercooperation HELVETAS Thụy Sỹ 26/11/2023 Quản trị công, hỗ trợ phát triển nông thôn, nông lâm nghiệp, nước sạch và quản lý tài nguyên môi trường bền vững VPĐ