Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
ỦY BAN CÔNG TÁC VỀ CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI
THE COMMITTEE FOR FOREIGN NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION AFFAIRS

Cơ quan ban hành:

Loại văn bản:

Lĩnh vực:

Năm ban hành:

Nội dung tìm kiếm:

Tổng số văn bản: 31

Số hiệuNgày ban hànhTrích yếuXem văn bản
Data pager
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 31 items in 2 pages
12/2012/NĐ-CP1/3/2012Về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
05/2012/TT-BNG12/11/2012Hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
93/2009/NĐ-CP22/10/2009Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài
07/2010/TT-BKH30/3/2010Hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài
109/2007/TT-BTC10/9/2007Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với viện trợ phi chính phủ nước ngoài không thuộc nguồn thu Ngân sách nhà nước
225/2010/TT-BTC31/12/2010Quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước
04/2015/TT-BCA5/1/2015Quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
47/2014/QH1316/6/2014LUẬT: Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
58/2001/NĐ-CP24/8/2001Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu
31/2009/NĐ-CP1/4/2009Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 về quản lý và sử dụng con dấu
07/2010/TT-BCA5/2/2010Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 về quản lý và sử dụng con dấu đã được sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009
76/2010/QĐ-TTg30/11/2010Về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam
102/2013/NĐ-CP5/9/2013Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
03/2014/TT-BLĐTBXH20/1/2014Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
75/2014/NĐ-CP28/7/2014Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
16/2015/TT-BLĐTBXH22/4/2015Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
113/2014/NĐ-CP26/11/2014Về quản lý hợp tác quốc tế pháp luật
07/2015/TT-BTP15/6/2015Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số quy định của Nghị định số 113/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật
46/NQ-CP18/6/2015Về việc miễn thị thực có thời hạn đối với công dân các nước: Vương quốc Anh, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Vương quốc Tây Ban Nha, Cộng hòa I-ta-li-a
39/NQ-CP1/6/2015Về việc miễn thị thực có thời hạn đối với công dân nước Cộng hòa Bê-la-rút
Top